flag-box flag-box

Golem

Program Golem je čistě analytickým nástrojem, který umožňuje komplexní analýzu diváckého chování v již změřeném období. Skládá se ze specializovaných, upravitelných analýz, které poskytují různé pohledy na naměřené údaje, ať už jde o sledování jednotlivých stanic s přesností až do úrovně sekund, tak rovněž různé databáze obsahující popisy zkoumaných časových intervalů – pořady, reklamní bloky, reklamní spoty, upoutávky.

Speciální funkce „Dávky“ umožňuje nastavit a spustit více různých analýz najednou. Možnost měnit některé parametry (např. analyzované období) u všech analýz najednou značně zjednodušuje provádění pravidelně opakovaných analýz.Časová analýza
se používá k analýze uživatelem definovaných časových intervalů. Výstupy časové analýzy je možné zobrazit jak v podobě tabulek, tak v grafech. Kromě nejčastěji analyzovaného živého vysílání je možné zkoumat i jiné typy televizní aktivity diváků – nahrávání a přehrávání videa, používání jiných přídavných zařízení (DVD, herních konzolí) nebo sledování teletextu.

Díky značné variabilitě programu si může uživatel jednoduše upravit výstup přesně podle svých představ.

časová analýza

Detailní analýzy
slouží k analyzování jednotlivých pořadů, reklamních bloků, spotů či upoutávek. Příkladem může být analýza deseti nejsledovanějších filmů v posledním měsíci. K jednotlivým pořadům (blokům, spotům, upoutávkám) umožňuje analýza zobrazit jak vybrané výpočetní ukazatele, tak i vybrané popisové informace, které jsou v příslušné databázi k dispozici.

Požadovaného výstupu lze dosáhnout využitím následujcích doplňujících funkcí:

 • Shlukování prvků analýzy (dle vybraného kritéria)
 • Podmíněné obarvování řádků analýzy
 • Výpočet ukazatelů i na jiných stanicích, než na které byl příslušný pořad odvysílán
 • Úrovně pořadů
 • Třídění a ořez tabulky
 • Podmíněné zobrazování prvků analýzy
detailní analýza

Skupinové analýzy
se používají k analýze uživatelem definovaných skupin pořadů (bloků, spotů, upouptávek).

Příkladem může být analýza podílu reklamy na odvysílaném čase na jednotlivých televizních kanálech.

detailní analýza

Křížové analýzy
slouží k analyzování shluků pořadů (bloků, spotů nebo upoutávek), které vznikají uživatelským víceúrovňovým seskupením databázových či dogenerovaných proměnných. Analýza umožňuje shlukovat prvky jak do řádků, tak do sloupců, a to i dle více proměnných najednou.

Kromě široké škály nabízených výpočetních ukazatelů je možné počítat i procentuální rozložení jednotlivých výpočetních ukazatelů vzhledem k nejbližšímu subtotalovému shluku. Pomocí křížových analýz můžete například analyzovat rozdělení reklamních kampaní na jednotlivé televizní kanály, shluknuté podle typu nápoje a podle značky.

detailní analýza

Analýza časových průběhů
slouží k názornému grafickému zobrazení vysílání zvolených stanic ve vybraný den s vypočtenými a zobrazenými základními výpočetními ukazateli (např. rating a share, afinita aj.). Grafický výstup analýzy je široce modifikovatelný a lze ho uložit v různých grafických formátech nebo exportovat přes schránku do jiných aplikací.

detailní analýza

Analýza přelivů diváků
umožňuje analyzovat odchody a příchody diváků z/na vybrané televizní stanice během uživatelsky definovaných časových intervalů (s minimální délkou jedné sekundy).

V analýze přelivů je možno použít speciální funkci „Analýza respondentů“, pomocí níž lze zobrazit detailní informace (včetně sociodemagrafického popisu) o vybraných respondentech a vytvářet z těchto respondentů cílovou skupinu, s kterou jde pak dále pracovat v libovolných analýzách programů Golem či Mamut.

detailní analýza

Analýza cílových skupin
umožňuje analyzovat sociodemografické charakteristiky respondentů jak z celého panelu, tak z jednotlivých cílových skupin. Počítá rozdělení respondentů podle zvolených vlastností (např. procento hlav domácnosti ve vybrané cílové skupině).

Velké uplatnění má při analýzách speciálních cílových skupin vytvořených v Golemu nebo Mamutu (např. diváků sportovních pořadů).

detailní analýza

Videoanalýza
je speciální multimediální analýza, která kromě několika různých grafických a tabulkových výstupů zvolených výpočetních ukazatelů zobrazuje (a umožňuje přehrávat) zdigitalizované vysílání vybraných televizních stanic. Pro funkčnost této analýzy uživatel potřebuje kromě dat o televizní sledovanosti také zdigitalizované televizní vysílání dodávané společností Lerach.

Ve videoanalýze je možné spočítat a zobrazit následující okna:

 • panel s videozáznamy vybraných TV stanic,
 • graf minutové (či sekundové) sledovanosti,
 • graf sharu v aktuálním čase analýzy,
 • tabulku s vybranými informacemi a výpočetními ukazateli pořadů,
 • časové průběhy s kursorem v aktuálně přehrávaném čase analýzy,
 • graf přelivů – analýza příchozích a odchozích diváků.

Videoanalýza rovněž umožňuje spočítat a zobrazit tzv. „kritické body“ (místa vzestupů a poklesů na vybrané stanici).

Další funkcí jsou Videosestavy, kde si uživatel může vytvořit tiskovou sestavu obsahující obrázky vysílání a údaje s nimi spojené.

Historie změn

iGolem

Program iGolem je internetovou aplikací sloužící pro analýzu TV metrových dat. Tato aplikace přináší uživatelům nové možnosti zpracování dat, které z principu internet nabízí. Správa webových stránek je v součanosti  u iGolema pozastavena.

Mezi základní vlastnosti programu patří:

 • Přístup do aplikace je podmíněn přihlášením registrovaného uživatele, přičemž různým uživatelů lze přidělit různá práva (Administrátor, Administrátor skupiny, Uživatel).
 • Aplikace umožňuje interaktivě vytvářet a počítat jednotlivé analýzy, ať už v tabulkové podobě, či se zobrazením grafů.
 • Do několika analýz je možné zahrnout i jednotlivé snímky z digitalizovaného televizního vysílání.
 • Definice a aktivace reportů – automatické zpracování předdefinovaných analýz a jejich odeslání na elektronickou adresu uživatele ve zvoleném formátu (html, xls, pdf).

iGolem obsahuje následující typy analýz:

Analýzy časových pásem


Analýzy pořadů, spotů, upoutávek


Přehledy
Kumulovaná analýza obsahující více globálních informací, a to jak v tabulkovém či grafickém zobrazení, tak i s použitím snímků z digitalizovaného televizního vysílání.


Grafy
Grafické znázornění zkoumaného pořadu či jiného časového intervalu (sharový koláč, průběh ratingu, graf konkurenčního vysílání, graf vývoje sharu).


Snímkové analýzy
Zobrazení snímků z digitalizovaného televizního vysílání v uživatelsky definovaných intervalech zkoumaného pořadu či jiného časového intervalu. U jednotlivých obrázků jsou zobrazeny informace o názvu pořadu, času snímku a vybrané výpočetní ukazatele. Máte zájem také o střih videa?