flag-box flag-box

Golem

Program Golem je čistě analytickým nástrojem, který umožňuje komplexní analýzu diváckého chování v již změřeném období. Skládá se ze specializovaných, upravitelných analýz, které poskytují různé pohledy na naměřené údaje, ať už jde o sledování jednotlivých stanic s přesností až do úrovně sekund, tak rovněž různé databáze obsahující popisy zkoumaných časových intervalů – pořady, reklamní bloky, reklamní spoty, upoutávky.

Speciální funkce „Dávky“ umožňuje nastavit a spustit více různých analýz najednou. Možnost měnit některé parametry (např. analyzované období) u všech analýz najednou značně zjednodušuje provádění pravidelně opakovaných analýz.


Časová analýza
se používá k analýze uživatelem definovaných časových intervalů. Výstupy časové analýzy je možné zobrazit jak v podobě tabulek, tak v grafech. Kromě nejčastěji analyzovaného živého vysílání je možné zkoumat i jiné typy televizní aktivity diváků – nahrávání a přehrávání videa, používání jiných přídavných zařízení (DVD, herních konzolí) nebo sledování teletextu.

Díky značné variabilitě programu si může uživatel jednoduše upravit výstup přesně podle svých představ.

obrázek z ca

Detailní analýzy
slouží k analyzování jednotlivých pořadů, reklamních bloků, spotů či upoutávek. Příkladem může být analýza deseti nejsledovanějších filmů v posledním měsíci. K jednotlivým pořadům (blokům, spotům, upoutávkám) umožňuje analýza zobrazit jak vybrané výpočetní ukazatele, tak i vybrané popisové informace, které jsou v příslušné databázi k dispozici.

Požadovaného výstupu lze dosáhnout využitím následujcích doplňujících funkcí:

 • Shlukování prvků analýzy (dle vybraného kritéria)
 • Podmíněné obarvování řádků analýzy
 • Výpočet ukazatelů i na jiných stanicích, než na které byl příslušný pořad odvysílán
 • Úrovně pořadů
 • Třídění a ořez tabulky
 • Podmíněné zobrazování prvků analýzy
obrázek z da

Skupinové analýzy
se používají k analýze uživatelem definovaných skupin pořadů (bloků, spotů, upouptávek).

Příkladem může být analýza podílu reklamy na odvysílaném čase na jednotlivých televizních kanálech.

obrázek z sa

Křížové analýzy
slouží k analyzování shluků pořadů (bloků, spotů nebo upoutávek), které vznikají uživatelským víceúrovňovým seskupením databázových či dogenerovaných proměnných. Analýza umožňuje shlukovat prvky jak do řádků, tak do sloupců, a to i dle více proměnných najednou.

Kromě široké škály nabízených výpočetních ukazatelů je možné počítat i procentuální rozložení jednotlivých výpočetních ukazatelů vzhledem k nejbližšímu subtotalovému shluku. Pomocí křížových analýz můžete například analyzovat rozdělení reklamních kampaní na jednotlivé televizní kanály, shluknuté podle typu nápoje a podle značky.

obrázek z ca

Analýza časových průběhů
slouží k názornému grafickému zobrazení vysílání zvolených stanic ve vybraný den s vypočtenými a zobrazenými základními výpočetními ukazateli (např. rating a share, afinita aj.). Grafický výstup analýzy je široce modifikovatelný a lze ho uložit v různých grafických formátech nebo exportovat přes schránku do jiných aplikací.

obrázek z da

Analýza přelivů diváků
umožňuje analyzovat odchody a příchody diváků z/na vybrané televizní stanice během uživatelsky definovaných časových intervalů (s minimální délkou jedné sekundy).

V analýze přelivů je možno použít speciální funkci „Analýza respondentů“, pomocí níž lze zobrazit detailní informace (včetně sociodemagrafického popisu) o vybraných respondentech a vytvářet z těchto respondentů cílovou skupinu, s kterou jde pak dále pracovat v libovolných analýzách programů Golem či Mamut.

obrázek z apd

Analýza cílových skupin
umožňuje analyzovat sociodemografické charakteristiky respondentů jak z celého panelu, tak z jednotlivých cílových skupin. Počítá rozdělení respondentů podle zvolených vlastností (např. procento hlav domácnosti ve vybrané cílové skupině).

Velké uplatnění má při analýzách speciálních cílových skupin vytvořených v Golemu nebo Mamutu (např. diváků sportovních pořadů).

obrázek z da

Videoanalýza
je speciální multimediální analýza, která kromě několika různých grafických a tabulkových výstupů zvolených výpočetních ukazatelů zobrazuje (a umožňuje přehrávat) zdigitalizované vysílání vybraných televizních stanic. Pro funkčnost této analýzy uživatel potřebuje kromě dat o televizní sledovanosti také zdigitalizované televizní vysílání dodávané společností Lerach.

Ve videoanalýze je možné spočítat a zobrazit následující okna:

 • panel s videozáznamy vybraných TV stanic,
 • graf minutové (či sekundové) sledovanosti,
 • graf sharu v aktuálním čase analýzy,
 • tabulku s vybranými informacemi a výpočetními ukazateli pořadů,
 • časové průběhy s kursorem v aktuálně přehrávaném čase analýzy,
 • graf přelivů – analýza příchozích a odchozích diváků.

Videoanalýza rovněž umožňuje spočítat a zobrazit tzv. „kritické body“ (místa vzestupů a poklesů na vybrané stanici).

Další funkcí jsou Videosestavy, kde si uživatel může vytvořit tiskovou sestavu obsahující obrázky vysílání a údaje s nimi spojené.

zobrazit náhled (Videoanalýza)

Historie změn

 

iGolem

Program iGolem je internetovou aplikací sloužící pro analýzu TV metrových dat. Tato aplikace přináší uživatelům nové možnosti zpracování dat, které z principu internet nabízí.

Mezi základní vlastnosti programu patří:

 • Přístup do aplikace je podmíněn přihlášením registrovaného uživatele, přičemž různým uživatelů lze přidělit různá práva (Administrátor, Administrátor skupiny, Uživatel).
 • Aplikace umožňuje interaktivě vytvářet a počítat jednotlivé analýzy, ať už v tabulkové podobě, či se zobrazením grafů.
 • Do několika analýz je možné zahrnout i jednotlivé snímky z digitalizovaného televizního vysílání.
 • Definice a aktivace reportů – automatické zpracování předdefinovaných analýz a jejich odeslání na elektronickou adresu uživatele ve zvoleném formátu (html, xls, pdf).

iGolem obsahuje následující typy analýz:

Analýzy časových pásem

zobrazit náhled (Analýzy časových pásem)

Analýzy pořadů, spotů, upoutávek

zobrazit náhled (Analýzy pořadů, spotů, upoutávek)

Přehledy
Kumulovaná analýza obsahující více globálních informací, a to jak v tabulkovém či grafickém zobrazení, tak i s použitím snímků z digitalizovaného televizního vysílání.

zobrazit náhled (Přehledy – první část)
zobrazit náhled (Přehledy – druhá část)

Grafy
Grafické znázornění zkoumaného pořadu či jiného časového intervalu (sharový koláč, průběh ratingu, graf konkurenčního vysílání, graf vývoje sharu).

zobrazit náhled (Grafy)

Snímkové analýzy
Zobrazení snímků z digitalizovaného televizního vysílání v uživatelsky definovaných intervalech zkoumaného pořadu či jiného časového intervalu. U jednotlivých obrázků jsou zobrazeny informace o názvu pořadu, času snímku a vybrané výpočetní ukazatele.

zobrazit náhled (Snímkové analýzy)